دکتر محمد حامدی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00
دکتر علی بیاتی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00
دکتر مریم کاظمی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00
دکتر شادی بیاتی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00
دکتر مسعود کاظمی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00
دکتر فاطمه رضایی
 • دوشنبه13:00 - 10:00
 • سه شنبه15:00 - 11:00
 • جمعه12:00 - 9:00